Scroll to top

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Zawsze szanujemy czas naszych klientów oraz naszych pracowników, dlatego poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe czynniki, które mogą ale nie muszą występować podczas etapu projektowego czy przy realizacji budowy. Jeśli już się zdarzają, to występują z przyczyn niezależnych i mogą mieć wpływ na czas procesu projektowego lub wykonawczego.

Oferta cenowa - podstawowe informacje

Każdy budynek wyceniamy indywidualnie ze względu na wiele zmiennych które ustalamy podczas pierwszych rozmów i spotkań. Zarówno rodzaj wykończenia elewacji czy wybór stolarki okiennej lub instalacji wewnętrznych mają wpływ na końcową wycenę.

 • Ze względu na ciągłe i gwałtowne zmiany cen na rynku budowlanym, wycena posiada ważność tylko przez 2-3 tygodnie.
 • Na podstawie naszego lub Państwa projektu przygotowujemy wstępną wycenę kosztów materiałów i usług.
 • Finalną wycenę stanowiącą załącznik do umowy aktualizujemy na podstawie projektu budowlanego z uwzględnieniem specyfikacji uzgodnionej z klientem.

Czy adaptujemy i wykonujemy projekty innych projektantów?

Z sukcesem wykonaliśmy adaptacje  pod technologię CLT wielu projektów. Wciąż adaptujemy oraz wykonujemy własne i zewnętrzne projekty, otrzymane od inwestorów.

Jaki zakres dokumentów służących do celów projektowych potrzebujemy od Państwa?

 1. Wypis z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Decyzja o warunkach zabudowy
  • Podstawowy dokument stanowiący materiał wyjściowy do projektowania. Dokumenty te występują zamiennie, w zależności od tego, czy dla danego terenu opracowano już plan miejscowy. Plan miejscowy jak i decyzja o warunkach zabudowy określa główne parametry zabudowy jak np. funkcję zabudowy, dopuszczalną ilość kondygnacji nadziemnych i podziemnych, wysokość budynku lub jego elementów, procent zabudowy działki, obowiązującą lub nieprzekraczalną linię zabudowy, rodzaj materiałów elewacyjnych oraz inne parametry.
 2. Mapa do celów projektowych
  • Sporządza ją uprawniony geodeta uzupełniając mapę zasadniczą o aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków, a także dane z pomiarów w terenie. Najczęściej jest to mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. Aktualizacja powinna obejmować całą działkę, na której zlokalizowano projektowany budynek oraz pas 30-metrowy wokół jej granicy. Mapa do celów projektowych traci ważność, gdy elementy (np. obiekty budowlane, poziom terenu) w obszarze aktualizowanym uległy zmianie. Pamiętać należy, że ważność mapy do celów projektowych określają poszczególne jednostki zatwierdzające, a jej termin ważności jest różny.
 3. Warunki techniczne przyłączenia mediów
  • Określają sposób przyłączenia do budynku poszczególnych mediów, jak: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz. Stanowią podstawę do projektów branżowych instalacji.
 4. Badania gruntowe
  • Wykonuje geolog poprzez odwierty na terenie działki. Najczęściej w trzech, charakterystycznych miejscach co umożliwia odtworzenie przekrojów geologicznych terenu. Opracowanie zawiera opis budowy geologicznej terenu do głębokości odwiertów, informacje na temat poziomu wody gruntowej oraz sugestie i wytyczne dotyczące fundamentów budynku. Wykonanie badań gruntowych warto wykonać w każdym przypadku, szczególnie wskazane jest dla budynków podpiwniczonych oraz dla działek bez istniejącej, sąsiedniej zabudowy.
 5. Inne:
  • W szczególnych przypadkach plan miejscowy lub warunki zabudowy mogą wymagać dodatkowych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, jak na przykład zgoda na wykonanie badań archeologicznych (w przypadku występowania stanowisk archeologicznych), raport o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (w przypadku budowania na obszarze Natura 2000) oraz innych wynikających ze specyfiki lokalizacji lub planowanego budynku.

Jak wygląda proces projektowy?

 1. Spotkanie, Rozmowy, Inspiracje
  • Pierwszy i jeden z ważniejszych etapów czyli poznanie potrzeb i oczekiwań i inspiracji klientów. Na tym etapie staramy się doprecyzować program funkcjonalny projektowanego budynku i przeanalizować możliwości i ograniczenia wynikające z zapisów planistycznych.
 2. Projekt koncepcyjny
  • powstaje na bazie otrzymanych informacji i pokazuje w formie rzutów i modeli 3d proponowaną bryłę budynku i jego lokalizację na działce. Ustalamy również docelowy układ pomieszczeń, oczekiwane rozwiązania techniczne i instalacyjne. Po akceptacji projektu koncepcyjnego przystępujemy do opracowania projektu budowlanego.
 3. Projekt zagospodarowania terenu
  • zawiera dane o usytuowaniu projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, a także informację o obszarze oddziaływania obiektu.
 4. Projekt architektoniczno-budowlany,
  • w skrócie PAB – powinien zawierać układ przestrzenny oraz formę architektoniczną projektowanego obiektu, zamierzony sposób użytkowania, charakterystyczne parametry techniczne, opinię geotechniczną, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie w tym środowisko, informację o wyposażeniu technicznym budynku w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest to element niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
 5. Projekt techniczny
  • w nim powinny znaleźć się między innymi: projektowane rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystyka energetyczna, rozwiązania techniczne oraz materiałowe, inne opracowania – w tym instalacyjne. Opracowania te są niezbędne w momencie zgłaszania rozpoczęcia robót budowlanych.

Czynniki mogące mieć wpływ na czas realizacji

 • czas uzyskania mapy do celów projektowych od geodety
 • czas uzyskania opinii geotechnicznej
 • stopień skomplikowania projektu, elementów w nim zawartych przykładowo wybór niestandardowych okien lub koloru danego materiału, przez co czas jego sprowadzenia może znacząco się wydłużyć
 • stan magazynowy danego materiału/produktu oraz jego transportu

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami